por. Leg. Pol Jan Wojtkiewicz - wlodawa.NET

Region: Ocalono grób ułana i legionisty

Region-Ocalono grób ułana i legionisty Jan Wojtkiewicz cmentarz w Lublinie Lipowa

Dzięki staraniom władz miasta udało się uratować grób pochodzącego z Włodawy ułana i legionisty Jana Wojtkiewicza. Mogiła uzyskała również statut grobu wojennego. Informację o niszczejącym grobie bohatera pochodzącego z Włodawy władzom miasta przekazał w 2015 roku regionalista i miłośnik lokalnej historii Mieczysław Tokarski.

Natychmiast podjęto działania mające na celu uratowanie mogiły przed dalszą degradacją. Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński we współpracy z Edwardem Łagwą prezesem Stowarzyszenia „Renovabis” zwrócili się do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i zarządcy lubelskiej nekropolii na którym znajduje się grób z prośbą o interwencję. W 2016 roku mogiła Jana Wojtkiewicza została wpisana na listę grobów wojennych dzięki czemu możliwe było rozpoczęcie prac renowacyjnych.

[wp_ad_camp_4]

– Grób Jana Wojtkiewicza znajdujący się na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie był w fatalnym stanie technicznym i groziła mu likwidacja. Rozważaliśmy nawet możliwość przeniesienia mogiły do Włodawy w przypadku gdyby był to jedyny sposób jej uratowania. Cieszę się że grób naszego bohatera udało się odnowić i uchronić przed zniszczeniem – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Jan Wojtkiewicz urodził się 6 maja 1888 r. we Włodawie. Od 1898 r. mieszkał w Warszawie. Tam też się uczył, początkowo w progimnazjum, następnie w V gimnazjum. W 1905 r. po rozpoczęciu strajku szkolnego, jako jeden z pierwszych opuścił gimnazjum i przeniósł się do polskiej szkoły Radlińskiego w Siedlcach. Po jej ukończeniu został powołany do armii rosyjskiej.

Region-Ocalono grób ułana i legionisty Jan Wojtkiewicz cmentarz w Lublinie Lipowa

Następnie wyjechał na studia do Berlina, a później do Bonn. Wybuch wojny zastał go w Holandii. Przez Niemcy przedostał się do Krakowa i wstąpił do oddziału J. Piłsudskiego. Początkowo służył w 3 kompanii III Batalionu, lecz już w Małogoszczu przeniósł się do II plut. w szwadronie W. Prażmowskiego-Beliny. Był dowódcą 1 patrolu. Awansowany na ppor. Kawalerii.

Najprawdopodobniej od 12 listopada 1914 r., dowodził tym plutonem w składzie 1 szwadronu. Poległ od pocisku artyleryjskiego 4 sierpnia 1915 r. pod Kozłówką. Manifestacyjny pogrzeb podporucznika Jana Wojtkiewicza odbył się 6 sierpnia 1915 roku w Lublinie.

Został on pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Podporucznik Jan Wojtkiewicz został pośmiertnie odznaczony orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Walecznych.

/ź/ wlodawa.eu

Dodane 10.02.2018:

Otrzymaliśmy od naszego czytelnika Pan Tomasza Dyzmy Prezesa Związku Piłsudczyków Odziała Lublin dodatkowe informacje  w sprawie remontu mogiły por. Leg. Pol Jana Wojtkiewicza, oczywiście za dodatkowe informację ogromnie dziękujemy.   Pismo Pana Prezesa Związku Piłsudczyków Odziała Lublin opisuje szczegółowo kolejne etapy prac których finałem jest wyremontowana mogiła urodzonego we Włodawie bohatera narodowego odznaczonego orderem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości oraz Krzyżem Walecznych. Zapraszamy do lektury.

Lublin, dnia 06.02.2018r.

Tomasz DYZMA Prezes Związku Piłsudczyków Oddział Lublin ul. Żwirki i Wigury 6 20-029 Lublin tel. 505 739 197 e-mail : związek_pilsudczykow.lublin@wp.pl

Redakcja “Echo Włodawa Net”

echo+wlodawanet@wlodawa.net Szanowna Redakcjo,

W nawiązaniu do artykułu pt. ”Ocalono grób ułana i legionisty”, zamieszczonego 19.01.2018r. na stronie internetowej http://wlodawa.net/region-ocalono-grob-ulana-i-legionisty/ opisujący działania podejmowane celem wyremontowania grobowca ułana Jana Wojtkiewicza, spoczywającego na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Lipowej w Lublinie pragnę uzupełnić informacje zawarte we wspomnianym artykule. Otóż starania o remont mogiły ułana Jana Wojtkiewicza zapoczątkowałem w dniu 23.01.2016r. kierując w tej sprawie oficjalne pisma w imieniu Związku Piłsudczyków Oddział Lublin do Prezydenta Miasta Lublin i Wojewody Lubelskiego.

W odpowiedzi na moje wystąpienie w przedmiotowej sprawie otrzymałem od Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin pismo z dnia 29.01.2016r. informujące o trwającym postępowaniu wyjaśniającym wszczętym przez Wojewodę Lubelskiego, którego celem było ustalenie czy wskazany przeze mnie grób może być uznany za wojenny i w konsekwencji wyremontowany ze środków publicznych. Pismo o podobnej treści w imieniu i z upoważnienia Wojewody Lubelskiego zostało skierowane do mnie 04.02.2016r.

W dniu 21.03.2016r. z upoważnienia Wojewody Lubelskiego zostało skierowane pismo do Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin informujące o wpisaniu do ewidencji obiektów grobownictwa wojennego grobu Jana Wojtkiewicza, podporucznika 1 Szwadronu Kawalerii Legionów Polskich, ur. 6 maja 1888r. we Włodawie, który poległ 4 sierpnia 1915r. zlokalizowanego na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie ( grób nr 10, rząd 17, sektor 25A ) z prośbą o podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie remontu nagrobka. Następnie w dniu 21.04.2016r. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie wydał zalecenia konserwatorskie w sprawie remontu mogiły Jana Wojtkiewicza adresowane do Ks. Rektora Kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Lublinie, sprawującego zarząd nad cmentarzem rzymsko – katolickim przy ul. Lipowej.

W dniu 30.08.2017.r przekazałem osobiście do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin 2 egz. „Programu Konserwatorskiego dla grobu wojennego podporucznika Jana Wojtkiewicza zlokalizowanego na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie ( grób nr 10, rząd 17, sektor 25A )”. Program ten został opracowany i podarowany wraz z kosztorysem konserwatorskim Związkowi Piłsudczyków Oddział Lublin przez Panią mgr Katarzynę Dziwińską-Lesińską Konserwatora Dzieł Sztuki z Tumlina.

W dniu 26.10.2017r. w imieniu Związku Piłsudczyków Oddział Lublin wystąpiłem za pośrednictwem Ks. dr Cezarego Kostro Rektora Kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Lublinie do Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie prac konserwatorskich przedmiotowego nagrobka i decyzja taka została wydana przez LWKZ w Lublinie 03.11.2017r. Z kolei w dniu 07.11.2017r Wojewoda Lubelski wydał decyzję zezwalającą Instytutowi Pamięci Narodowej na przeprowadzenie prac remontowych grobu wojennego Jana Wojtkiewicza. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń przystąpiono do remontu mogiły. Prace zostały wykonane przez firmę Centrum Kamienia „Dąbrówka”, a sfinansowane przez Instytut Pamięci Narodowej w kwocie ok. 24 tysięcy zł.. (netto).

Odbiór techniczny wyremontowanego grobu nastąpił w dniu 15 grudnia 2017r. Tak oto w skrócie przedstawiają się starania dotyczące remontu mogiły bohaterskiego ułana Jana Wojtkiewicza podjęte przez Związek Piłsudczyków Oddział Lublin. W związku z powyższym proszę o zamieszczenie w przytaczanym przeze mnie tekście artykułu zamieszczonego na stronie internetowej „Echo Włodawa Net” informacji o instytucjach, urzędach i osobach, które swoją pracą i działalnością doprowadziły do uratowania grobu bohatera z Miasta Włodawa, por. Leg. Pol. Jana Wojtkiewicza.

Z poważaniem

 

Prezes Związku Piłsudczyków

Oddział Lublin Tomasz DYZMA data publikacji: 19/01/18

Podaj dalej, powiadom znajomych....

Komentarzy